Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Mededelingen vanaf de digitale bestuurstafel

Jacques van de Groes
Een tijd geleden heeft Jacques van de Groes bij het bestuur kenbaar gemaakt dat hij zich tijdens de volgende algemene ledenvergadering niet herkiesbaar zal stellen. Daarmee stopt Jacques na drie jaar als bestuurslid bij Overasseltse Boys. Jacques heeft zich in die drie jaar tomeloos ingezet voor met name de jeugd in zijn rol als voorzitter van de jeugdcommissie. Jacques heeft talloze uren besteed aan het verbinden van iedereen die bij de jeugd betrokken is en het goed laten verlopen van jeugdactiviteiten. Daarmee is hij voor het bestuur maar met name voor de vereniging van zeer grote waarde en daar is het bestuur hem zeer dankbaar voor.

Jacques heeft te kennen gegeven dat hij graag zijn kwaliteiten binnen de vereniging zal willen blijven inzetten en zal een rol gaan spelen binnen de nieuwe structuur waarbij de jeugd- en technische commissie anders georganiseerd zullen worden.

Technische commissie jeugd en jeugdcommissie

De afgelopen jaren hebben Luc de Wildt en Jacques van de Groes nauw samengewerkt als voorzitters van de technische commissie (o.a. jeugd) en de jeugdcommissie. Beide commissies staan nauw in contact met trainers/coaches/leiders, maar ook op hun beurt met de kinderen en de ouders. Doordat beide commissies met die groepen in contact staan was er op de achtergrond ook veel afstemming nodig. Als je er met een afstandje naar kijkt dan is die afstemming en soms ook het dubbelwerk onnodige tijdsbesteding van deze vrijwilligers. Daarnaast zijn deze twee commissies los van elkaar ook ongeveer 5-wekelijks aan het vergaderen en hebben ze beide een bestuurslid dat ook met het hoofdbestuur vergadert. Ondanks dat beide commissies zeer nuttige taken uitvoeren is het niet echt efficiënt en effectief ingeregeld.

Vanaf volgend seizoen volgt er daarom de volgende structuurwijziging:

De taken van de jeugdcommissies worden verdeeld over de evenementencommissie en de technische commissie, onderdeel jeugd. Ook zal een aantal taken los belegd worden bij vrijwilligers. Concreet qua taakverdeling het volgende:

  • TC jeugd: naast contactpersoon voor trainers/coaches worden zij ook contactpersoon voor leiders en ouders. Per team is er één teambegeleider die aanspreekpunt is.
  • Jeugdevenementen: activiteiten, toernooien, zaalhuur en organisatie schoffelen wordt toegevoegd aan de evenementencommissie, onderdeel jeugd.
  • Wedstrijdsecretariaat: kan zelfstandig worden uitgevoerd door de wedstrijdsecretaris-jeugd.
  • Beheer kleding: kan zelfstandig worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Jacques van de Groes en Hijke Dinnissen zullen toegevoegd worden als lid van de TC jeugd. Robbie Jansen zal als penningmeester toegevoegd worden aan de evenementencommissie, voor deze commissie zoeken wij verder nog nieuwe vrijwilligers. Het wedstrijdsecretariaat zal zelfstandig opereren.

Vrijwilligerscommissie

Ook zien wij als bestuur een verschuiving in het soort taken dat vrijwilligers willen uitvoeren. Een vrijwilligersfunctie met veel verantwoordelijkheid is steeds lastiger te vullen. Kleinere taakpakketten doen het juist weer goed. Als we kijken naar de gesprekken tijdens de bestuursvergadering dan zien we dat het vaak gaat over onze vrijwilligers. Over wat voor geweldig werk zij doen en dat we daar trots op zijn, maar ook over bijvoorbeeld de zoektocht naar vrijwilligers of de zwaarte van een vrijwilligersfunctie. Dit soort gespreksonderwerpen horen we ook terug in onze commissies. Structureel extra aandacht voor het vrijwilligerswerk willen wij dan ook graag borgen binnen het hoofdbestuur. Vandaar dat er vanaf het nieuwe seizoen een vrijwilligerscommissie opgezet gaat worden. De voorzitter van deze commissie zal bestuurslid worden. De vrijwilligerscommissie zal opgezet en voorgezeten worden door Luc de Wildt.

De TC jeugd zal tot een nader te bepalen geschikt moment komend seizoen eerst zonder bestuurslid en voorzitter opereren. Uiteindelijk zal de vacature in het bestuur wel opgevuld worden. De TC kan altijd bij het hoofdbestuur agendapunten toevoegen en komen toelichten zodat de verbinding met het bestuur blijft.

We zullen jullie leden op de hoogte houden van de ervaringen van deze wijzigingen en zullen natuurlijk blijven evalueren en verbeteren.