Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Column bestuur

Beste medeleden,

Ruim een jaar leven we inmiddels met corona. Veel ligt stil, helaas ook een groot deel van het actief kunnen voetballen. Dat geeft tijd en ruimte om over andere dingen na te denken. Al voor corona is duidelijk geworden dat het besturen van een vereniging op steeds meer vlakken om specifieke vaardigheden vraagt, maar zeker leuke en uitdagende vraagstukken met zich meebrengt. Tevens is het van belang dat we er met z’n allen voor zorgen dat de vereniging gedragen wordt door diegene die hem vormen: de leden. Dat brengt de vraag met zich mee: hoe gaan we dat zo goed mogelijk organiseren?

Het bestuur heeft daar de afgelopen tijd goed over nagedacht. Al jaren hebben we een vacature in het bestuur, hetgeen aangeeft dat het lastig is om bestuursleden te vinden. Hierdoor zien we dat nog te veel zaken op het bordje van het bestuur komen te liggen. Datzelfde geldt in zekere mate ook voor een hoop andere vrijwilligersfuncties binnen de club. Daarnaast is het combineren van een commissie met een bestuursfunctie eigenlijk een ondoenlijke combinatie. We zijn daarom van plan om de organisatie van de vereniging anders in te gaan richten om zodoende al de verschillende vormen van vrijwilligerswerk aanhoudender in te kunnen vullen.

Inrichting bestuur
Vanaf komend seizoen is het de bedoeling dat we naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) gaan werken met slechts nog twee aanvullend bestuursleden (in plaats van de huidige extra vier). Waar het voorheen dus gebruikelijk was dat een algemeen bestuurslid vaak zitting had in een commissie, is dat in de toekomst niet gebruikelijk meer. Beide algemene bestuursleden zullen aanspreekpunt zijn van een aantal commissies en daarmee verlengstuk tussen bestuur en commissies. Het bestuur zet organisatorische en financiële kaders neer waarbinnen commissies vrij kunnen werken.

Inrichting commissies
Alle commissies zullen daardoor meer zelfstandige commissies zijn die vanuit heldere kaders aan de slag kunnen. Tevens geeft het de voorzitter van de commissie de mogelijkheid om volledig zijn aandacht te schenken op de taken van de commissie, zonder dat daar ook nog bestuurstaken bijkomen. Het vrijwilligerswerk in de commissies wordt daardoor nog interessanter en binnen de club verdelen we de taken over meerdere schouders. Voor voldoende verbinding met het bestuur, zal naast het vanzelfsprekende informele contact de commissies ook de ruimte krijgen om een aantal keer per seizoen aan te sluiten bij een bestuursvergadering om te vertellen hoe het gaat en indien nodig vragen te stellen. Ten alle tijden kunnen commissies terecht bij hun aanspreekpunt uit het bestuur.  

Positief gevolg van deze organisatorische wijziging is, dat de commissies meer ruimte en verantwoordelijk zullen krijgen en zelfstandiger gaan functioneren. Op deze manier verwacht het bestuur dat de leden meer betrokken raken bij het reilen en zeilen van de vereniging en kan (met name) het (dagelijks) bestuur zich beter focussen op de bestuurlijke taken die het door de algemene ledenvergadering is toevertrouwd en die door de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer vragen.

Ander belangrijk speerpunt is de vrijwilligerscommissie in oprichting. Deze commissie buigt zich samen met het bestuur over het inrichten van deze structuur, waarbij daarnaast centraal staat hoe we alle functies zo kunnen opzetten dat ze niet te groot zijn, vrijwilligers plezier beleven aan hun functie en zich kunnen ontwikkelen binnen deze functie. 

Bestuurswisseling
Tijdens de ALV in het najaar zullen Stefan Folmer, Geert Gijsbers, Paul Kokke en Luc de Wildt aftreden en zich niet herkiesbaar stellen als bestuurslid. We zijn blij dat wij als bestuur Anne van Eldonk kunnen voordragen als bestuurslid. Dat betekent dat we nog op zoek zijn naar twee bestuursleden; penningmeester en een algemeen bestuurslid. Stefan, Paul en Luc stoppen als bestuurslid maar blijven actief vrijwilliger in hun commissie. Dit is o.a. mogelijk door de nieuwe structuur waardoor het makkelijker is om in te stappen of in dit voorbeeld te blijven als vrijwilliger. Hiermee borgen we ook gelijk kennis binnen onze club. Daarnaast kunnen we in vrijwel alle commissies nog mensen gebruiken, dus we roepen iedereen op met ons mee te denken om de basis van onze vereniging (verder) te versterken!

Het bestuur is voornemens om in mei of juni – als de coronamaatregelen dit toelaten – met de leden een bijeenkomst te organiseren om deze plannen toe lichten en deze plannen samen verder uit werken en in te vullen. Voor die tijd is het altijd mogelijk voor leden om contact op te nemen om vragen te stellen in ideeën uit te wisselen. We roepen iedereen daartoe van harte op!

Hopelijk treffen we elkaar snel weer op De Passelêgt!